Schoolraad

De schoolraad is een formeel advies- en overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap en (in het SO) de leerlingen bespreken er welbepaalde thema's met de directie en de inrichtende macht. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad. Hieronder kom je meer te weten over de schoolraad!

Wie zit er in de schoolraad?
De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De directeur woont de vergaderingen van rechtswege bij met raadgevende stem. De inrichtende macht is de gesprekspartner en is dus ook aanwezig, tenzij de directeur dit overneemt.

De afgevaardigden in de schoolraad worden aangeduid door hun onderliggende raad (pedagogische raad, ouderraad, ... ).

Is er een schoolraad voor onze school?

In onze school is er een overkoepelende schoolraad voor de Don Bosco basisschool en de Savio kleuterschool.

Wat doet de schoolraad?

De schoolraad kan zelf het initiatief nemen om advies te geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast legt het participatiedecreet een aantal thema's vast waar advies over uitgebracht moet worden. De inrichtende macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van dit advies. De inrichtende macht en de schoolraad overleggen in een gezamenlijke vergadering over eveneens welbepaalde onderwerpen. Leidt dit tot een akkoord, dan wordt het uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing.

De schoolraad heeft het recht informatie op te vragen bij de school en documenten in te kijken indien dit nodig is om de advies- en overlegbevoegdheid uit te kunnen oefenen. Daarnaast heeft de schoolraad een communicatie- en informatieplicht naar de achterban (alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de school).

Wie zijn de leden van onze schoolraad?

Voor de ouders : Peter Hooghe, Bert Vermaanen, Katrin Van Overberghe

Voor de leerkrachten: Frank Rydant, Chantal Van Gastel, Chris Bruylandt, Sabine Uyttendaele, Stef Biebout

Voor de lokale gemeenschap : Henri Vanden Meersche, Adelin Verkerken, Jos Gregoir